The Six Chinese Zen/Ch'an Patriarchs and early Zen/Ch'an SchoolsAlthough other masters of the Indian Dhyāna tradition (for example Buddhabhadra in 406) did come to China before the sixth century, Bodhidharma is credited with bringing Ch'an (Zen) to China. Below is a schematic representation of Bodhidharma's immediate Dharma Heirs.
The Indian Patriarch Lineage
|
|_1. Patriarch: Bodhidharma (s.), Bodai Daruma (j.), P'u-ti Ta-mo (wg) Puti Damo (py)(?-532)
|
|_(Tao Fu, Do-fuku) (j)
|
|_(Tsung Chi, So-ji) (j) (♀)
|
|_(Tao Yuh, Do-iku (j)
|
|_2. Patriarch: Taiso Eka (j.) Ta-tsu Hui-k'o (wg) Dazu Huike (py)(487-593) no fixed abode except on Shang Kwang
|
|_xxxx
|        |
|        |_Dosho (629-700) upon returning to Japan in 656 he founded the Hossō-Schule and built a Hall for Zen meditation in Gango Monastery in Nara.
|
|_3. Patriarch: Kanchi Sōsan (j.) Chieh-chih Sêng-ts'an (wg) Jianzhi Sengcan (py)(?-606), wrote the Hsin Hsin Ming (Shinjinmei)
|
|_Vinitaruci (? - 594) brought Ch'an to North Vietnam in ca. 580 ------> Ty Ni Da Lu Chi Lineage
|
|_4. Patriarch: Sōhō Dōshin (j.) Shuang-fêng Tao-hsin (wg) Shuangfeng Daoxin (py)(580-651) wrote among others "Standards of conduct for Boddhisattvas"
|
|_5. Patriarch: Daiman Kōnin/Goso (j.) Ta-man Hung-jên (wg) Daman Hongren/Huangmei (py) (602-675) had 11 Dharma sucessors
|
|_(Ox Head School) Gozu Hōyū (j.) Niu-tou Fa-yung (wg) Farong (py) (594-657)
|        |
|        |_Chih-yen (wg) Zhiyan (py) (600-677)
|                |
|                |_Hui-fang (wg) Huifang (py) (629-695)
|                        |
|                        |_Fa-chih (wg) Fachi ( 635-702)
|                                        |
|                                        |_Chi-wei (wg) Zhiwei (646-722)
|                                                |
|                                                |_Hui-chung (wg) Huizhong (py) (683-769)
|                                                |
|                                                |_Hsüan-su (wg) Xuansu (?-?)
|                                                        |
|                                                        |_Ching-shan Tao-ch'in (wg) Jingshan Daoquin (714-792)
|
|_(Northern School) Gyokusen Jinshū (j.) Yü-ch'üan Shên-hsiu (wg) (605-706)
|        |
|        |_Sūsan Fujaku (j.) Sung-shan Fujaku (wg) (651-739)
|                |
|                |_Jōshu Sekisō (j.) Ting-chou Shih-tang (wg) (714-800)
|
|_(Sichuan School) Shishū Chisen (j.) Tsü-chou Chih-shên (wg) (609-702)
|        |
|        |_Shishū Shojaku (j.) Tsü-chou Ch'u-chi (wg) (648-734)
|                |
|                |_Jōshū Musō (j.) Ching-chung Wu-hsiang (wg) (684-762)
|                        |
|                        |_Jōshū Jinne (j.) Ching-chung Shên-hui (wg) (720-794)
|                                |
|                                |_Seijū Nan'in (j.) Shêng-shou Nan-yin (wg) (?-?)
|                                        |
|                                        |_Suishū Dōen (j.) Sui-chou Tao-yüan (wg)
|                                                |
|                                                |_(Tsung-mi (wg)/Zongmi (py) (780-841) 5th Hua-yen Patriarch)
|
|_6. Patriarch: Daikan Enō/Rokuso (j.) Ta-chien Hui-nêng (wg) Dajian Huineng/Caoxi (638-713), wrote the Fah Pao Tan King.
        |
        |_Yōka Genkaku (j.) Yung-chia Hsüan-chüeh (wg) (665-713) wrote the Shodoka - the song of enlightenment.
        |
        |_Nan'yō Echū (j.) Nan-yang Hui-chung (wg) (675-755)
        |        |
        |        |_Tangen Ōshin (j.) Tan-yüan Yin-chên (wg) (?-?)
        |
        |_(Heze School) Kataku Jinne (j.) Ho-tsê Shên-hui (wg) (670-762)
        |        |
        |        |_Jishū Hōnyo (j.) Ss'ü-chou Fa-ju (wg) (?-?)
        |
        |_Nangaku Ejō (j.) Nan-yüeh Huai-jang (wg) (677-744) (Nangaku/Nan-yüeh Branch)
        |
        |_Seigen Gyōshi (j.) Ch'ing-yüan Hsing-ssü (wg) (660-740) (Seigen/Ch'ing-yüan Branch)
Zen, Ch'an, Thien Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://zen.triratna.info/China-28-34-Patriarch-lineage.html
Last modification: 110228