The Igyō/Kue-yang Zen/Ch'an School


The Nangaku Lineage
|
|_Isan Reiyū (j.), Kuei-shan Ling-yu (wg) (771-853)
|
|_Reiun Shigon (j.), Ling-yŁn Chih-ch'in (wg) (8xx-8xx)
|
|_Keichō Beiko (j.), Ching-chao Mi-hu (wg) (?-?)
|
|_Kyōgen Chikan (j.), Hsiang-yen Chih-hsien (wg) (?-898)
|
|_Ryū Tetsuma (j.), Liu T'ieh-mo (wg) (8xx-8xx)
|
|_Kyōzan Ejaku (j.), Yang-shan Hui-chi (wg) (807-883)
|
|_Seitō Kōboku (j.), Hsi-t'a Kuang-mu (wg) (8xx-8xx)
|        |
|        |_Shifuku Nyohō (j.), TzŁ-fu Ju-pao (wg) (?-?)
|
|_Nantō Kōyū (j.), Nan-t'a Kuang-yung (wg) (850-938)
|
|_Bashō Eshei (j.), Pa-chiao Hui-ch'ing (wg) (?-?) (Korean)
|
|_Kōyō Seijō (j.), Hsing-yang Ch'ing-jang (wg) (?-?)
Zen, Ch'an, Thien Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://zen.triratna.info/China-37-Igyo-lineage.html
Last modification: 060821