The Sōtō/Ts'ao-tung Zen/Ch'an School


The Seigen/Ch'ing-yan Branch
|
|_Tōzan Ryōkai (j.), Tung-shan Liang-chieh (wg) (807-869)
|
|_Kinzan Bunsui (j.), Ch'in-shan Wên-sui (wg) (8xx-8xx)
|
|_Ryūge Koton (j.), Lung-ya Ch-tun (wg) (835-923)
|
|_Esshū Kempō (j.), Yeh-chou Ch'ien-feng (wg) (8xx-8xx)
|
|_Seiren Shiken (j.), Ch'ing-lin Shih-ch'ien (wg) (?-?)
|
|_Sozan Kyōnin (j.), Shu-shan K'uang-jên (wg) (837-909)
|        |
|        |_Gokoku Shuchō (j.), Hu-kuo Shou-ch'êng (wg) (?-?)
|
|_Ungo Dōyō (j.), Yn-ch Tao-ying (wg) (?-902)
|
|_Dōan Dōhi (j.), T'ung-an Tao-p'i (wg) (?-?)
|
|_Dōan Kanshi (j.), T'ung-an Kuan-chih (wg) (?-?)
|
|_Ryōzan Enkan (j.), Liang-shan Yan-kuan (wg) (?-?)
|
|_Taiyō Kyōgen (j.), Ta-yang Ching-hsan (wg) (943-1027)
|
|_Kōyō Seibō (j.), Hsing-yang Ch'ing-p'ou (wg) (?-?)
|
|_Tōsu Gisei (j.), T'ou-tz I-ch'ing (wg) (1032-1183)
|
|_Fuyō Dōkai (j.), Fu-jung Tao-k'ai (wg), Furong Doakai (py) (1043-1118)
        |
        |_Hōhō Ishō (j.), Pao-fêng Wei-chao (wg) (1084-1128)
        |
        |_Tanka Shijun (j.), Tan-hsia Tz-ch'un (wg), Danxia Zichun (py (1064-1117)
        |        |
        |        |_Wanshi Shōgaku (j.), Hung-chih Chêng-cheh (wg) (1091-1157)
        |        |
        |        |_Shingetsu Seiryō (j.), Chên-hsieh Ch'ing-liao (wg), Zhenxie Qingliao (py) (1089-1151)
        |                |
        |                |_Tendō Sōkaku (j.), T'ien-t'ung Tsung-cheh (wg), Tiantong Zongjue (py) (1091-1162)
        |                        |
        |                        |_Setchō Chikan (j.), Hseh-t'ou Chih-chien (wg), Xuedou Zhijian (py) (1105-1192)
        |                                |
        |                                |_Tendō Nyojō (j.), T'ien-t'ung Ju-ching (wg), Tiangtong Rujing (py)(1163-1228)
        |                                        |
        |                                        |_Dōgen Eihei (Kigen) (j.), Yung-p'ing Tao-yan (wg) (1200-1253)---> Japanese Sōtō Order
        |
        |
        |_Jingyin Zijue/Lumen Zijue (py) (?-1117)
|
|_Qingzhou Yibian (py) (1081-1149)
|
|_Zizjou Bao (py) (1114-1173)
|
|_Wangshan Ti (py) (xx-xx)
|
|_ Wansong Xingxiu (py) (1166-1246)
|
|_Xueting Fuyu 81203-1275)-----> Shaolin transmission line
Zen, Ch'an, Thien Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://zen.triratna.info/China-38-Soto-lineage.html
Last modification: 060816