The Ummon/YŁn-men Zen/Ch'an School


Seigen/Ch'ing-yŁan Branch
|
|_Ummon Bun'en (j.), YŁn-mên Wên-yen (wg) (864-949)
|
|_Tōsan Shusho (j.), Tung-shan Shou-ch'u (wg) (910-990)
|
|_ Hōsen Dōshin (j.), Feng-hsien Ts'ung-shen (wg) (?-?)
|        |
|        |_Renge Hōshō (j.), Lien-hua Fêng-hsiang (wg) (?-?)
|
|_ Haryō Kōkan (j.), Pa-ling Hao-chien (wg) (9xx-9xx)
|        |
|        |_Chō Sanshō (j.), Ch'eng San-sheng (wg) (?-?)
|
|_ Tokusan Emmitsu (j.), Tê-shan YŁan-mi (wg) (?-?)
|        |
|        |_Monju Ōshin (j.), Wên-shu Ying-chên (wg) (?-?)
|
|_Kyōrin Chōon; (j.), Hsiang-ling Ch'eng-yŁan (908-987)
|
|_Chimon Kōso (j.), Chih-mên Kuang-tso (wg) (?-1031)
|        |
|        |_Kyūhō Gon (j.), Chiu-fêng Ch'in (wg) (?-?)
|
|_ Setchō Jūken (j.), HsŁeh-tou Ch'ung-hsien (wg) (980-1052) compiler of the Bi Yšn Lu (Hekigan-roku j.), had 17 Dharma sucessors
|
|_Jōten Denshū (j.), Ch'eng-t'ien Ch'uan-tsung (wg) (?-?)
|
|_ Ts'ao Tung -----> Thao Dong Vietnamese Zen Lineage
|
|_ Tenne Gikai (j.), T'ien-i I-huai (wg) (993-1064)
|
|_?_Yō Mui (j.), Yang Wu-wei (wg) (?-?)
|
|_ Entsū Hōshū (j.), YŁan-t'ung Fa-shên (wg) (?-?)
Zen, Ch'an, Thien Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://zen.triratna.info/China-40-Ummon-lineage.html
Last modification: 060930