The Vō Ngōn Thōng Thien (Zen) School


Hyakujō Ekai (j.), Pai-chang Huai-hai (wg) (720-814)
Nangaku/Nan-yeh Zen/Ch'an Lineage
|
|__Wu Yen T'ung (Wu Yu Tong / Vō Ngōn Thōng)arrived in Giao Chi/Tonkin around 820 AD---->Vietnamese Thien lasted 17 generations
|
|__Cam Thanh
|
|__Thien Hoi
|
|__Van Phong
|
|__Khuon Viet (Thai Su)
|
|__Da Bao
|
|__ Thien Lao, Master of King Thai Ton (reign 1028-1045)
|
|_Dinh Huong
|
|__Quang Tri
|
|_Bao Tinh
|
|_Cuu Chi
|
|_Minh Tam
|
|_Vien Chieu
|
|__Man Giac
|
|_Thong Bien (Quoc Su)
|
|_Ngo An
|
|__Dao Hue
|
|_Khong Lo
|
|_Bon Tinh
|
|_Bao Giam
|
|__Tri Bao
|
|_Minh Tri
|
|_Tinh Gioi
|
|_Tin Hoc
|
|_Nguyen Hoc
|
|_Dai Xa
|
|_Tinh Luc
|
|_Truong Nguyen
|
|_Tinh Khong
|
|_Giac Hai
|
|__Quang Nghiem
|
|__Thuong Chieu
|
|__Dai Si
|
|_Thong Tien
|
|_Than Nghi
|
|__Hien Quang
|
|_Tuc Lu
|
|__Thuan Vuong (Layman)
Zen, Ch'an, Thien Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://zen.triratna.info/Vietnam-37-VoNgonThong-line.html
Last modification: 061021