The Lian Giac Lineage of Vietnamese Thien (Zen) Buddhism


Lian Giac
|
|_ Tinh Ngan
|        |
|        |_ Vu Hoa
|
|_ Tinh Duoc
|
|_ Tinh Tuyen
|
|_ Hai Quynh
|
|_ Tich Du
|
|_ Tich Truyen
|
|_ Chieu Khoan
|
|_ Pho Tinh
|
|_ Pho Tooan
|
|_ Thong Vinh
Zen, Ch'an, Thien Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://zen.triratna.info/Vietnam-LianGiac-lineage.html
Last modification: 060929