The Rinzai/Linji Zen/Ch'an School


Nangaku/Nan-yüeh Branch
|
|_Rinzai Gigen (j.), Lin-chi I-hsüan (wg) (?-866) see "The Zen Teachings of Master Lin-Chi" (Rinzai-roku)
|
|_Sanshō Enen (j.), San-shêng Hui-jan (wg) (8xx-8xx)
|
|_Hōju Enshō (j.), Pao-shou Yen-chao (wg) (8xx-8xx)
|        |
|        |_ Saiin Shimyō (j.), Hsi-yüan Ssü-ming (wg) (8xx-9xx)
|
|_Jō Jōza (j.), Ting Shang-tso (wg) (8xx-8xx)
|
|_Tōhō Anju (j.), T'ung-feng An-chu (wg) (8xx-8xx)
|
|_Kōke Zonshō (j.), Hsing-hua Ts'ung-chiang (wg) (830-888)
|
|_Nan'in Egyō (j.), Nan-yüan Hui-yung (wg) (860-930)
|
|_Fuketsu Enshō (j.), Fêng-hsüeh Yen-chao (wg) (896-973)
|
|_Shuzan Shōnen (j.), Shou-shan Hsing-nien (wg) (926-993)
|
|_Sekken Kisei (j.), Shê-hsien Kuei-hsing (wg) (?-?)
|        |
|        |_Fuzan Hōen (j.), Fu-shan Fa-yüan (wg) (991-1067)
|
|_Sekisō Soen (j.), Shih-shuang Ch'u-yüan (wg) (986-1039)
|        |
|        |_ōryō E'nan (j.), Huang-lung Hui-nan (wg) (1002-1069) (Rinzai Ôryō / Linji Huanglong School)
|        |
|        |_Yōgi Hōe (j.), Yang-ch'i Fang-hui (wg) (992-1049) (Rinzai Yōgi/Linji Yangqi School)
|        |
|        |_Suigan Kashin (j.), Ts'ui-yen K'o-chên (wg) (?-1064)
|
|_Fun'yō Zenshō (j.), Fên-yang Shan-chao (wg) (947-1024)
|
|_Daigu Shushi (j.), Ta-yü Shou-chih (wg) (?-?)
|
|_Suigan Shushi (j.), Ts'ui-yen Shou-chih (wg) (?-?)
|        |
|        |_Umpo Bun'etsu (j.), Yün-feng Wen-yüeh (wg) (998-1062)
|
|_Rōya Ekaku (j.), Lang-yeh Hui-chüeh (wg) (?-?)
|
|_Chōsui Shisen (j.), Ch'ang-shui Tzü-hsuan (wg) (?-1038)
|
|_Daii Botetsu (j.), Ta-kuei Mu-chê (wg) (?-1095)
Zen, Ch'an, Thien Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://zen.triratna.info/China-Rinzai-line-html
Last modification: 060817