The Rinzai Yōgi/Linji Yangqi Zen/Ch'an Order


The Rinzai School
|
|_Yōgi Hōe (j.), Yang-ch'i Fang-hui (wg) (992-1049)
|
|_Hakuun Shutan (j.), Pai-yŁn Shou-tuan (wg) (1025-1072)
|
|_Honei Ninyū (j.), Pao-ning Jên-yung (wg) (?-?)
|
|_? ? (j.), Ta-hui Tsung-kao (wg) (1089-1163)
|
|_? ? (j.), P'ing-chi-c'uan ? (wg) (?-?)
|
|_? ? (j.), Cho-an Te-kuang (wg) (1121-1203)
|
|_Goso Hōen (j.), Wu-tsu Fa-yen (wg) (1024-1104)
|
|_Taihei Egon (j.), T'ai-p'ing Hui-ch'in (wg) (1059-1117)
|
|_Butsugen Seion (j.), Fo-yen Ch'ing-yuan (wg) (1067-1120)
|        |
|        |_Chikuan Shikei (j.), Chu-an Shi-kuei (wg) (1083-1146)
|
|_Engo Kokugon (j.), YŁan-wu K'o-ch'in (wg) (1063-1135)
|
|_Daie Sōkō (j.), Ta-hui Tsung-kao (wg) (1089-1163)
|
|_Gokoku Keigen (j.), Hu-kuo Ching-yŁan (wg) (1094-1146)
|        |
|        |_Wakuan Shitai (j.), Huo-an Shih-t'i (wg) (1108-1179)
|
|_Kukyū Jōryū (j.), Hu-ch'in Shao-lung (wg) (1077-1136)
|
|_nn (?-?)
|        |
|        |_Shōgen Sōgaku (j.), Sung-yŁan Ch'ung-yŁeh (wg) (1139-1209)
|                |
|                |_Kidō Chigu (j.) Hsu-t'sang Chih-yŁ (wg)(1189-1269)
|                        |
|                        |_Shomyo (Daio Kokushi) (j.)(1235-1309) ----> Japanese Rinzai
|
|_Kaifuku Dōnei (j.), K'ai-fu Tao-ning (wg) (1053-1113)
|
|_Gettan Zenka (j.), YŁeh-an Shan-kuo (wg) (1079-1152)
|
|_Daikō Soshō (j.), Ta-hung Tsu-cheng (wg) (?-?)
|
|_Rōnō Sotō (j.), Lao-na Tsu-teng (wg) (?-?)
|
|_Gatsurin Shikan (j.), YŁeh-lin Shi-kuan (wg) (1143-1217)
|
|_Mumon Ekai (j.), Wu-mên Hui-k'ai (wg) (1183-1260) composed the Wu-men Kuan (Mumonkan) Koan collection in 1246.Later:
Miyun Yuanwu (ch), Mitsu'un Engo (j) (1566-1642)
|
|_ Feiyin Tongrong (ch), Hi'in Tsuyo (j) (1593-1662)
|
|_ Yin-yüan Lung-ch'i (ch), Ingen Ryuki (j) (1592-1673), abbot of Wan-fu monastery, went to Japan China in 1654 and established the Japanese Ōbaku lineage.

Zen, Ch'an, Thien Directory

triratna.info sitemap:©
URL: http://zen.triratna.info/China-45-Rinzai-Yogi-lineage.html
Last modification: 071215